ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 66 83 96 99 18 362 66 83 96 99 18 362
พืชศาสตร์ 43 55 44 2 144 43 55 44 2 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 36 55 44 1 136 36 55 44 1 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 23 5 13 21 10 72 23 5 13 21 10 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 8 3 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 5 13 13 7 61 23 5 13 13 7 61
สัตวศาสตร์และประมง 25 19 27 3 74 25 19 27 3 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 18 23 1 56 14 18 23 1 56
วท.บ.ประมง 4 1 4 2 11 4 1 4 2 11
อุตสาหกรรมเกษตร 5 10 9 7 3 34 5 10 9 7 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 8 9 7 29 5 8 9 7 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 66 83 96 99 18 362 66 83 96 99 18 362