ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 39 1 89 71 60 26 42 12 211 120 99 27 42 12 300
บริหารธุรกิจ 49 39 1 89 65 53 20 27 11 176 114 92 21 27 11 265
ปวส.การจัดการ 18 8 7 33 18 8 7 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 2 3 12 7 2 3 12
บธ.บ.การจัดการ 43 20 27 1 91 43 20 27 1 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 39 1 89 49 39 1 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
รวมทั้งหมด 49 39 1 89 71 60 26 42 12 211 120 99 27 42 12 300