ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 107 106 117 88 100 518 824 847 727 887 273 3,558 931 953 844 975 373 4,076
บริหารธุรกิจ 107 106 117 88 100 518 547 552 381 547 132 2,159 654 658 498 635 232 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 54 38 65 14 219 48 54 38 65 14 219
บธ.บ.การจัดการ 185 100 197 35 517 185 100 197 35 517
บธ.บ.การตลาด 218 180 171 37 606 218 180 171 37 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 63 114 45 297 75 63 114 45 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 107 106 117 88 100 518 107 106 117 88 100 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 491 491 491 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 161 184 189 175 125 834 161 184 189 175 125 834
บช.บ.การบัญชี 161 184 189 175 125 834 161 184 189 175 125 834
ศิลปศาสตร์ 116 111 157 165 16 565 116 111 157 165 16 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 107 108 13 288 60 107 108 13 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 51 50 57 3 211 50 51 50 57 3 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 107 106 117 88 100 518 824 847 727 887 273 3,558 931 953 844 975 373 4,076