ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 257 234 290 299 101 84 1,265 82 74 77 74 24 331 339 308 367 373 101 108 1,596
การออกแบบ 97 98 145 139 33 512 4 4 8 101 102 145 139 33 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 33 52 63 16 201 37 33 52 63 16 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 29 22 48 40 3 142 29 22 48 40 3 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 31 43 45 36 14 169 31 43 45 36 14 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 55 54 68 23 254 54 55 54 68 23 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 40 38 44 19 178 37 40 38 44 19 178
ทล.บ.เซรามิก 17 15 16 24 4 76 17 15 16 24 4 76
ศิลปกรรม 78 70 77 74 24 323 78 70 77 74 24 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 78 70 77 74 24 323 78 70 77 74 24 323
สถาปัตยกรรม 106 81 91 92 101 28 499 106 81 91 92 101 28 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 34 29 32 37 13 180 35 34 29 32 37 13 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 47 62 60 64 7 311 71 47 62 60 64 7 311
รวมทั้งหมด 257 234 290 299 101 84 1,265 82 74 77 74 24 331 339 308 367 373 101 108 1,596