ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 96 114 23 10 4 247 27 28 55 123 142 23 10 4 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 86 109 1 196 27 28 55 113 137 1 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 82 1 141 58 82 1 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 28 55 27 28 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 27 55 28 27 55
สหวิทยาการ 10 5 22 10 4 51 10 5 22 10 4 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 22 10 3 40 5 22 10 3 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 96 114 23 10 4 247 27 28 55 123 142 23 10 4 302