ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 50 20 24 4 143 331 409 165 157 20 1,082 376 459 185 181 24 1,225
บริหารธุรกิจ 45 50 20 24 4 143 203 252 75 71 13 614 248 302 95 95 17 757
ปวส.การจัดการ 25 31 3 59 25 31 3 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 9 4 35 22 9 4 35
ปวส.การตลาด 16 24 1 41 16 24 1 41
บธ.บ.การจัดการ 129 56 49 3 237 129 56 49 3 237
บธ.บ.การตลาด 59 19 22 2 102 59 19 22 2 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 50 20 24 4 143 45 50 20 24 4 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 140 140 140 140
บัญชี 114 133 55 36 6 344 114 133 55 36 6 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 114 114 55 36 6 325 114 114 55 36 6 325
ศิลปศาสตร์ 14 24 35 50 1 124 14 24 35 50 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 17 21 31 77 8 17 21 31 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 45 50 20 24 4 143 331 409 165 157 20 1,082 376 459 185 181 24 1,225