ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 97 73 92 27 436 147 97 73 92 27 436
พืชศาสตร์ 6 29 22 21 18 96 6 29 22 21 18 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 1 4 3 1 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 8 7 28 8 5 8 7 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 13 9 56 17 17 13 9 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 1 1 8 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 104 104 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 30 38 61 5 134 30 38 61 5 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 27 48 1 90 14 27 48 1 90
วท.บ.ประมง 12 11 13 3 39 12 11 13 3 39
อุตสาหกรรมเกษตร 37 38 13 10 4 102 37 38 13 10 4 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 14 13 10 64 27 14 13 10 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 2 2 14 10 2 2 14
รวมทั้งหมด 147 97 73 92 27 436 147 97 73 92 27 436