ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 2 12 3 45 145 143 78 89 11 466 173 143 80 101 14 511
บริหารธุรกิจ 28 2 12 3 45 73 56 55 56 5 245 101 56 57 68 8 290
บธ.บ.การจัดการ 23 22 4 49 23 22 4 49
บธ.บ.การตลาด 32 34 1 67 32 34 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 12 3 45 28 2 12 3 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 73 56 129 73 56 129
บัญชี 72 87 23 33 6 221 72 87 23 33 6 221
บช.บ.การบัญชี 72 87 23 33 6 221 72 87 23 33 6 221
รวมทั้งหมด 28 2 12 3 45 145 143 78 89 11 466 173 143 80 101 14 511