ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 99 1 122 65 71 31 26 8 201 87 170 31 27 8 323
บริหารธุรกิจ 22 99 1 122 54 65 24 20 7 170 76 164 24 21 7 292
ปวส.การจัดการ 12 18 3 33 12 18 3 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 7 3 20 10 7 3 20
บธ.บ.การจัดการ 24 20 1 45 24 20 1 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 32 40 72 32 40 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 22 99 121 22 99 121
ศิลปศาสตร์ 11 6 7 6 1 31 11 6 7 6 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 7 6 1 31 11 6 7 6 1 31
รวมทั้งหมด 22 99 1 122 65 71 31 26 8 201 87 170 31 27 8 323