ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 2 12 3 45 145 143 78 89 10 465 173 143 80 101 13 510
บริหารธุรกิจ 28 2 12 3 45 73 56 55 56 4 244 101 56 57 68 7 289
บธ.บ.การจัดการ 23 22 4 49 23 22 4 49
บธ.บ.การตลาด 32 34 66 32 34 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 12 3 45 28 2 12 3 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 73 56 129 73 56 129
บัญชี 72 87 23 33 6 221 72 87 23 33 6 221
บช.บ.การบัญชี 72 87 23 33 6 221 72 87 23 33 6 221
รวมทั้งหมด 28 2 12 3 45 145 143 78 89 10 465 173 143 80 101 13 510