ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 43 34 38 7 151 29 43 34 38 7 151
วิทยาศาสตร์ 11 21 13 16 4 65 11 21 13 16 4 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 21 13 16 4 65 11 21 13 16 4 65
อุตสาหกรรมเกษตร 18 22 21 22 3 86 18 22 21 22 3 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 18 22 40 18 22 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 22 3 46 21 22 3 46
รวมทั้งหมด 29 43 34 38 7 151 29 43 34 38 7 151