ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 254 131 103 93 67 648 254 131 103 93 67 648
พืชศาสตร์ 20 7 24 24 24 99 20 7 24 24 24 99
ปวส.พืชศาสตร์ 20 7 11 38 20 7 11 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 13 61 24 24 13 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 126 70 196 126 70 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 70 194 124 70 194
วิทยาศาสตร์ 13 7 11 12 43 13 7 11 12 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 7 11 12 43 13 7 11 12 43
สัตวศาสตร์และประมง 33 18 32 40 13 136 33 18 32 40 13 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 15 2 36 19 15 2 36
ปวส.ประมง 14 3 5 22 14 3 5 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 27 36 2 65 27 36 2 65
วท.บ.ประมง 5 4 4 13 5 4 4 13
อุตสาหกรรมเกษตร 62 29 36 17 30 174 62 29 36 17 30 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 24 9 4 37 24 9 4 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 9 9 8 13 57 18 9 9 8 13 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 20 11 27 9 8 75 20 11 27 9 8 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 254 131 103 93 67 648 254 131 103 93 67 648