ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 926 911 626 529 71 729 3,792 926 911 626 529 71 729 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 164 140 137 107 207 755 164 140 137 107 207 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 27 10 53 16 27 10 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 23 19 16 31 122 33 23 19 16 31 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 23 20 23 26 146 54 23 20 23 26 146
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 63 98 68 126 416 61 63 98 68 126 416
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 8 12 4 8 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 396 344 214 161 33 271 1,419 396 344 214 161 33 271 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 34 33 1 68 34 33 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 30 8 59 21 30 8 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 32 82 50 32 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 33 84 51 33 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 54 95 41 54 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 9 33 59 138 37 9 33 59 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 58 80 57 109 365 61 58 80 57 109 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 133 97 45 38 493 180 133 97 45 38 493
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 3 14 25 8 3 14 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 134 136 112 128 33 63 606 134 136 112 128 33 63 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 30 25 24 33 8 151 31 30 25 24 33 8 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 28 24 32 4 124 36 28 24 32 4 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 78 63 72 51 331 67 78 63 72 51 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 291 163 133 5 188 1,012 232 291 163 133 5 188 1,012
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 15 6 42 21 15 6 42
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 37 24 28 5 1 128 33 37 24 28 5 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 63 49 63 287 56 56 63 49 63 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 137 76 56 106 497 122 137 76 56 106 497
รวมทั้งหมด 926 911 626 529 71 729 3,792 926 911 626 529 71 729 3,792