ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 2 264 322 138 156 50 930 264 322 139 156 51 932
บริหารธุรกิจ 1 1 2 168 198 54 71 25 516 168 198 55 71 26 518
ปวส.การจัดการ 15 19 2 36 15 19 2 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 7 40 11 22 7 40
ปวส.การตลาด 14 16 11 41 14 16 11 41
บธ.บ.การจัดการ 38 52 4 94 38 52 4 94
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 128 141 269 128 141 269
บัญชี 87 110 60 50 20 327 87 110 60 50 20 327
บช.บ.การบัญชี 87 110 60 50 20 327 87 110 60 50 20 327
ศิลปศาสตร์ 9 14 24 35 5 87 9 14 24 35 5 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 17 21 1 56 9 8 17 21 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 4 31 6 7 14 4 31
รวมทั้งหมด 1 1 2 264 322 138 156 50 930 264 322 139 156 51 932