ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 15 4 33 132 124 123 138 18 535 132 124 137 153 22 568
บริหารธุรกิจ 14 15 4 33 58 66 44 68 6 242 58 66 58 83 10 275
บธ.บ.การจัดการ 30 51 5 86 30 51 5 86
บธ.บ.การตลาด 14 17 1 32 14 17 1 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 15 4 33 14 15 4 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 58 66 124 58 66 124
บัญชี 61 50 67 55 9 242 61 50 67 55 9 242
บช.บ.การบัญชี 61 50 67 55 9 242 61 50 67 55 9 242
ศิลปศาสตร์ 13 8 12 15 3 51 13 8 12 15 3 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 8 12 15 3 51 13 8 12 15 3 51
รวมทั้งหมด 14 15 4 33 132 124 123 138 18 535 132 124 137 153 22 568