ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 131 114 18 24 1 14 302 131 114 18 24 1 14 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 89 18 24 1 238 106 89 18 24 1 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 31 2 6 76 37 31 2 6 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 31 6 7 1 79 34 31 6 7 1 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 27 10 11 83 35 27 10 11 83
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 14 64 25 25 14 64
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 14 64 25 25 14 64
รวมทั้งหมด 131 114 18 24 1 14 302 131 114 18 24 1 14 302