ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 256 256 235 291 92 132 1,262 73 82 70 77 26 328 329 338 305 368 92 158 1,590
การออกแบบ 111 97 99 146 35 488 2 4 4 10 113 101 99 146 39 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 37 33 53 26 187 38 37 33 53 26 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 29 22 48 133 34 29 22 48 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 39 31 44 45 9 168 39 31 44 45 9 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 4 4 10 2 4 4 10
เทคโนโลยีศิลป์ 40 53 55 54 46 248 40 53 55 54 46 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 25 36 40 38 31 170 25 36 40 38 31 170
ทล.บ.เซรามิก 15 17 15 16 15 78 15 17 15 16 15 78
ศิลปกรรม 71 78 70 77 22 318 71 78 70 77 22 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 71 78 70 77 22 318 71 78 70 77 22 318
สถาปัตยกรรม 105 106 81 91 92 51 526 105 106 81 91 92 51 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 29 32 28 193 35 35 34 29 32 28 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 70 71 47 62 60 17 327 70 71 47 62 60 17 327
รวมทั้งหมด 256 256 235 291 92 132 1,262 73 82 70 77 26 328 329 338 305 368 92 158 1,590