ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 229 247 172 207 157 1,012 229 247 172 207 157 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 20 35 15 20 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 12 27 15 12 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 170 66 100 30 484 118 170 66 100 30 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 86 63 79 12 299 59 86 63 79 12 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 30 3 8 18 77 18 30 3 8 18 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 54 13 108 41 54 13 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 36 54 48 75 272 59 36 54 48 75 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 36 54 48 75 272 59 36 54 48 75 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 41 52 44 32 221 52 41 52 44 32 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 42 14 8 20 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 41 38 36 12 179 52 41 38 36 12 179
รวมทั้งหมด 229 247 172 207 157 1,012 229 247 172 207 157 1,012