ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 40 11 78 227 275 228 145 18 893 227 275 255 185 29 971
บริหารธุรกิจ 27 40 11 78 87 111 67 45 4 314 87 111 94 85 15 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 33 20 3 56 33 20 3 56
บธ.บ.การตลาด 34 25 59 34 25 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 40 11 78 27 40 11 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 87 111 198 87 111 198
บัญชี 109 121 105 51 10 396 109 121 105 51 10 396
บช.บ.การบัญชี 109 121 105 51 10 396 109 121 105 51 10 396
ศิลปศาสตร์ 31 43 56 49 4 183 31 43 56 49 4 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 22 3 46 21 22 3 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 30 35 27 1 117 24 30 35 27 1 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 13 20 7 13 20
รวมทั้งหมด 27 40 11 78 227 275 228 145 18 893 227 275 255 185 29 971