ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 39 34 38 7 147 29 39 34 38 7 147
วิทยาศาสตร์ 11 17 13 16 4 61 11 17 13 16 4 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 17 13 16 4 61 11 17 13 16 4 61
อุตสาหกรรมเกษตร 18 22 21 22 3 86 18 22 21 22 3 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 18 22 40 18 22 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 22 3 46 21 22 3 46
รวมทั้งหมด 29 39 34 38 7 147 29 39 34 38 7 147