ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 97 117 54 69 28 25 2 178 74 166 28 25 2 295
บริหารธุรกิจ 20 97 117 47 64 21 19 1 152 67 161 21 19 1 269
ปวส.การจัดการ 11 18 1 30 11 18 1 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 7 15 8 7 15
บธ.บ.การจัดการ 21 19 40 21 19 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 39 67 28 39 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 97 117 20 97 117
ศิลปศาสตร์ 7 5 7 6 1 26 7 5 7 6 1 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 5 7 6 1 26 7 5 7 6 1 26
รวมทั้งหมด 20 97 117 54 69 28 25 2 178 74 166 28 25 2 295