ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 127 109 18 23 10 287 127 109 18 23 10 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 88 18 23 231 102 88 18 23 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 27 10 11 80 32 27 10 11 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 31 2 5 75 37 31 2 5 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 30 6 7 76 33 30 6 7 76
วิศวกรรมเครื่องกล 25 21 10 56 25 21 10 56
ปวส.ช่างยนต์ 25 21 10 56 25 21 10 56
รวมทั้งหมด 127 109 18 23 10 287 127 109 18 23 10 287