ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172 163 102 124 130 691 909 764 682 672 381 3,408 1,081 927 784 796 511 4,099
บริหารธุรกิจ 172 163 102 124 130 691 577 516 413 361 196 2,063 749 679 515 485 326 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 36 37 50 36 33 192 36 37 50 36 33 192
บธ.บ.การจัดการ 123 91 48 262 123 91 48 262
บธ.บ.การตลาด 165 176 24 365 165 176 24 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 58 71 204 75 58 71 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 102 124 130 356 102 124 130 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 538 471 1,009 538 471 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 172 163 335 172 163 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 8 20 31 3 8 20 31
บัญชี 185 139 165 154 164 807 185 139 165 154 164 807
บช.บ.การบัญชี 185 139 165 154 164 807 185 139 165 154 164 807
ศิลปศาสตร์ 147 109 104 157 21 538 147 109 104 157 21 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 106 15 178 57 106 15 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 55 47 47 51 6 206 55 47 47 51 6 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 92 62 154 92 62 154
รวมทั้งหมด 172 163 102 124 130 691 909 764 682 672 381 3,408 1,081 927 784 796 511 4,099