ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 249 248 232 288 91 126 1,234 71 77 68 78 23 317 320 325 300 366 91 149 1,551
การออกแบบ 107 91 98 144 32 472 2 3 4 9 109 94 98 144 36 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 36 33 51 25 180 35 36 33 51 25 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 28 21 48 131 34 28 21 48 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 27 44 45 7 161 38 27 44 45 7 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 3 4 9 2 3 4 9
เทคโนโลยีศิลป์ 39 52 53 53 45 242 39 52 53 53 45 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 24 35 40 38 30 167 24 35 40 38 30 167
ทล.บ.เซรามิก 15 17 13 15 15 75 15 17 13 15 15 75
ศิลปกรรม 69 74 68 78 19 308 69 74 68 78 19 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 69 74 68 78 19 308 69 74 68 78 19 308
สถาปัตยกรรม 103 105 81 91 91 49 520 103 105 81 91 91 49 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 29 32 26 191 35 35 34 29 32 26 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 68 70 47 62 59 17 323 68 70 47 62 59 17 323
รวมทั้งหมด 249 248 232 288 91 126 1,234 71 77 68 78 23 317 320 325 300 366 91 149 1,551