ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 262 91 114 21 14 502 21 27 28 76 283 118 142 21 14 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 140 82 109 3 334 21 27 28 76 161 109 137 3 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 55 82 3 215 75 55 82 3 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 27 28 76 21 27 28 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 27 27 86 32 27 27 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 122 9 5 21 11 168 122 9 5 21 11 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 21 11 37 5 21 11 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 9 17 8 9 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 262 91 114 21 14 502 21 27 28 76 283 118 142 21 14 578