ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 2 252 313 136 155 46 902 252 313 137 155 47 904
บริหารธุรกิจ 1 1 2 160 192 54 70 22 498 160 192 55 70 23 500
ปวส.การจัดการ 15 17 1 33 15 17 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 20 7 37 10 20 7 37
ปวส.การตลาด 14 15 10 39 14 15 10 39
บธ.บ.การจัดการ 38 51 3 92 38 51 3 92
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 140 261 121 140 261
บัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
บช.บ.การบัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
ศิลปศาสตร์ 9 14 22 35 4 84 9 14 22 35 4 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 16 21 1 55 9 8 16 21 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 14 3 29 6 6 14 3 29
รวมทั้งหมด 1 1 2 252 313 136 155 46 902 252 313 137 155 47 904