ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 6 2 11 47 131 141 134 66 10 482 131 169 140 68 21 529
บริหารธุรกิจ 28 6 2 11 47 57 76 47 44 2 226 57 104 53 46 13 273
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 11 41 28 2 11 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 76 47 180 57 76 47 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 23 2 25 23 2 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บัญชี 74 65 87 22 8 256 74 65 87 22 8 256
บช.บ.การบัญชี 74 65 87 22 8 256 74 65 87 22 8 256
รวมทั้งหมด 28 6 2 11 47 131 141 134 66 10 482 131 169 140 68 21 529