ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 96 114 68 51 27 27 21 194 68 69 123 27 21 308
บริหารธุรกิจ 18 96 114 63 45 22 20 20 170 63 63 118 20 20 284
ปวส.การจัดการ 9 10 12 31 9 10 12 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 7 3 19 9 7 3 19
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 45 28 11 84 45 28 11 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 96 96 96 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 20 5 25 20 5 25
ศิลปศาสตร์ 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
รวมทั้งหมด 18 96 114 68 51 27 27 21 194 68 69 123 27 21 308