ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 143 81 178 545 904 847 669 562 465 3,447 904 990 812 643 643 3,992
บริหารธุรกิจ 143 143 81 178 545 611 539 424 350 260 2,184 611 682 567 431 438 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 25 37 49 40 201 50 25 37 49 40 201
บธ.บ.การจัดการ 87 82 169 87 82 169
บธ.บ.การตลาด 162 77 239 162 77 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 34 86 52 34 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 178 259 81 178 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 561 509 387 1,457 561 509 387 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 143 143 286 143 143 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 27 32 5 27 32
บัญชี 110 175 137 108 173 703 110 175 137 108 173 703
บช.บ.การบัญชี 110 175 137 108 173 703 110 175 137 108 173 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 175 133 108 104 32 552 175 133 108 104 32 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 20 77 57 20 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 90 51 47 47 12 247 90 51 47 47 12 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 82 61 228 85 82 61 228
รวมทั้งหมด 143 143 81 178 545 904 847 669 562 465 3,447 904 990 812 643 643 3,992