ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,053 815 689 555 43 638 3,793 1,053 815 689 555 43 638 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 119 85 106 81 43 60 494 119 85 106 81 43 60 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 21 21 25 22 7 126 30 21 21 25 22 7 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 35 24 14 1 138 32 32 35 24 14 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 7 52 91 32 7 52 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 32 50 139 57 32 50 139
วิศวกรรมเครื่องกล 205 152 95 126 208 786 205 152 95 126 208 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 14 19 67 34 14 19 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 23 20 18 27 125 37 23 20 18 27 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 66 19 20 36 213 72 66 19 20 36 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 49 56 88 121 368 54 49 56 88 121 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 4 12 8 4 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 370 320 212 147 148 1,197 370 320 212 147 148 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 39 33 1 73 39 33 1 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 16 1 48 31 16 1 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 46 32 141 63 46 32 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 162 129 76 33 559 159 162 129 76 33 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 52 51 71 88 335 73 52 51 71 88 335
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 11 7 23 5 11 7 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 132 97 98 71 63 461 132 97 98 71 63 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 32 20 24 4 121 41 32 20 24 4 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 65 78 47 59 340 91 65 78 47 59 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 161 178 130 159 855 227 161 178 130 159 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 32 16 16 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 44 51 55 64 282 68 44 51 55 64 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 101 127 75 94 540 143 101 127 75 94 540
รวมทั้งหมด 1,053 815 689 555 43 638 3,793 1,053 815 689 555 43 638 3,793