ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 122 130 68 29 349 122 130 68 29 349
วิศวกรรมเครื่องกล 25 22 9 4 60 25 22 9 4 60
ปวส.ช่างยนต์ 10 3 4 17 10 3 4 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 19 9 43 15 19 9 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 78 47 14 199 60 78 47 14 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 78 47 185 60 78 47 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 30 12 11 90 37 30 12 11 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 30 12 79 37 30 12 79
รวมทั้งหมด 122 130 68 29 349 122 130 68 29 349