ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 18 42 263 216 253 177 10 919 263 216 253 201 28 961
บริหารธุรกิจ 24 18 42 90 86 94 61 4 335 90 86 94 85 22 377
บธ.บ.การจัดการ 28 4 32 28 4 32
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 18 42 24 18 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 86 94 270 90 86 94 270
บัญชี 124 102 118 60 4 408 124 102 118 60 4 408
บช.บ.การบัญชี 124 102 118 60 4 408 124 102 118 60 4 408
ศิลปศาสตร์ 49 28 41 56 2 176 49 28 41 56 2 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 2 23 21 2 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 33 22 29 35 119 33 22 29 35 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 6 12 34 16 6 12 34
รวมทั้งหมด 24 18 42 263 216 253 177 10 919 263 216 253 201 28 961