ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 755 657 441 330 17 258 2,458 755 657 441 330 17 258 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 165 141 88 66 5 58 523 165 141 88 66 5 58 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 26 9 76 41 26 9 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 32 13 84 39 32 13 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 52 53 52 35 240 48 52 53 52 35 240
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 31 35 14 5 1 123 37 31 35 14 5 1 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 282 214 149 8 60 1,011 298 282 214 149 8 60 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 46 32 6 84 46 32 6 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 10 3 32 19 10 3 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 24 7 53 22 24 7 53
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 63 45 47 23 237 59 63 45 47 23 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 85 88 60 12 321 76 85 88 60 12 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 31 40 107 36 31 40 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 37 41 42 8 3 171 40 37 41 42 8 3 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 97 57 49 100 445 142 97 57 49 100 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 40 23 124 61 40 23 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 57 57 49 77 321 81 57 57 49 77 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 150 137 82 66 4 40 479 150 137 82 66 4 40 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 32 5 76 39 32 5 76
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 9 49 18 22 9 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 73 50 48 25 271 75 73 50 48 25 271
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 10 32 18 4 1 83 18 10 32 18 4 1 83
รวมทั้งหมด 755 657 441 330 17 258 2,458 755 657 441 330 17 258 2,458