ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 86 74 14 22 196 86 74 14 22 196
วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 4 19 91 34 34 4 19 91
ปวส.ช่างยนต์ 15 6 17 38 15 6 17 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 28 4 51 19 28 4 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 40 10 3 105 52 40 10 3 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 8 3 14 3 8 3 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 32 10 91 49 32 10 91
รวมทั้งหมด 86 74 14 22 196 86 74 14 22 196