ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 126 88 17 16 5 353 101 126 88 17 16 5 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 100 88 17 16 299 78 100 88 17 16 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 36 31 1 1 86 17 36 31 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 32 30 6 4 101 29 32 30 6 4 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 10 11 112 32 32 27 10 11 112
วิศวกรรมเครื่องกล 23 26 5 54 23 26 5 54
ปวส.ช่างยนต์ 23 26 5 54 23 26 5 54
รวมทั้งหมด 101 126 88 17 16 5 353 101 126 88 17 16 5 353