ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,049 815 688 538 42 488 3,620 1,049 815 688 538 42 488 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 204 152 95 126 168 745 204 152 95 126 168 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 14 19 67 34 14 19 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 23 20 18 17 115 37 23 20 18 17 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 66 19 20 33 210 72 66 19 20 33 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 53 49 56 88 95 341 53 49 56 88 95 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 4 12 8 4 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 426 352 261 167 7 158 1,371 426 352 261 167 7 158 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 39 33 1 73 39 33 1 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 16 1 48 31 16 1 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 52 51 67 65 308 73 52 51 67 65 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 162 129 68 23 541 159 162 129 68 23 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 46 32 141 63 46 32 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 32 49 137 56 32 49 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 7 50 89 32 7 50 89
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 11 7 23 5 11 7 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 160 118 119 93 22 53 565 160 118 119 93 22 53 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 21 21 25 22 7 126 30 21 21 25 22 7 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 32 20 24 2 117 39 32 20 24 2 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 65 78 44 44 322 91 65 78 44 44 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 259 193 213 152 13 109 939 259 193 213 152 13 109 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 32 16 16 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 44 51 53 35 251 68 44 51 53 35 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 101 127 75 73 519 143 101 127 75 73 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 35 24 13 136 32 32 35 24 13 136
รวมทั้งหมด 1,049 815 688 538 42 488 3,620 1,049 815 688 538 42 488 3,620