ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 9 210 246 109 97 27 689 219 246 109 97 27 698
บริหารธุรกิจ 9 9 111 159 34 34 6 344 120 159 34 34 6 353
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 9 15 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 2 12 10 2 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 3 25 22 3 25
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 12 1 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 123 234 111 123 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
บช.บ.การบัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
ศิลปศาสตร์ 14 9 13 22 3 61 14 9 13 22 3 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 16 1 31 14 16 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 14 6 6 2 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 7 16 9 7 16
รวมทั้งหมด 9 9 210 246 109 97 27 689 219 246 109 97 27 698