จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2564