จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2562