จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561