จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563