จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 กันยายน 2560