ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 266 372 159 132 2 931 266 372 159 132 2 931
บริหารธุรกิจ 69 204 114 90 1 478 69 204 114 90 1 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 95 52 32 1 203 23 95 52 32 1 203
บธ.บ.การตลาด 19 52 27 15 113 19 52 27 15 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 39 35 43 144 27 39 35 43 144
บัญชี 80 152 31 34 1 298 80 152 31 34 1 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 80 132 31 34 1 278 80 132 31 34 1 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 16 14 8 38 16 14 8 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 14 8 38 16 14 8 38
รวมทั้งหมด 266 372 159 132 2 931 266 372 159 132 2 931