ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 312 433 293 185 11 94 1,328 312 433 293 185 11 94 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 35 49 14 11 2 130 19 35 49 14 11 2 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 11 40 14 11 2 97 19 11 40 14 11 2 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 9 33 24 9 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 202 116 57 39 567 153 202 116 57 39 567
ปวส.ไฟฟ้า 52 2 54 52 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 121 98 96 43 3 361 121 98 96 43 3 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 20 14 66 17 15 20 14 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 34 71 37 34 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 67 112 63 71 31 344 67 112 63 71 31 344
ปวส.ช่างโยธา 20 1 21 20 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 92 63 71 30 323 67 92 63 71 30 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 84 65 43 22 287 73 84 65 43 22 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 22 18 16 22 89 11 22 18 16 22 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 47 27 198 62 62 47 27 198
รวมทั้งหมด 312 433 293 185 11 94 1,328 312 433 293 185 11 94 1,328