ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 513 546 205 180 19 1,463 513 546 205 180 19 1,463
บริหารธุรกิจ 305 323 88 82 14 812 305 323 88 82 14 812
ปวส.การจัดการ 36 58 4 98 36 58 4 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 66 2 115 47 66 2 115
บธ.บ.การจัดการ 101 61 30 30 1 223 101 61 30 30 1 223
บธ.บ.การตลาด 31 37 25 30 123 31 37 25 30 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 101 33 22 7 253 90 101 33 22 7 253
บัญชี 148 159 70 63 4 444 148 159 70 63 4 444
ปวส.การบัญชี 33 24 3 60 33 24 3 60
บช.บ.การบัญชี 115 135 70 63 1 384 115 135 70 63 1 384
ศิลปศาสตร์ 60 64 47 35 1 207 60 64 47 35 1 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 31 15 6 1 79 26 31 15 6 1 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 33 32 29 128 34 33 32 29 128
รวมทั้งหมด 513 546 205 180 19 1,463 513 546 205 180 19 1,463