ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 801 655 387 296 118 2,257 801 655 387 296 118 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 203 156 80 68 5 512 203 156 80 68 5 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 2 76 40 34 2 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 33 75 42 33 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 58 44 48 3 233 80 58 44 48 3 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 31 36 20 128 41 31 36 20 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 317 242 159 119 33 870 317 242 159 119 33 870
ปวส.ไฟฟ้า 40 28 4 72 40 28 4 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 14 6 60 40 14 6 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 9 1 44 34 9 1 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 47 35 33 13 167 39 47 35 33 13 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 61 60 45 9 259 84 61 60 45 9 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 46 37 18 153 52 46 37 18 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 27 23 115 28 37 27 23 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 121 69 57 43 408 118 121 69 57 43 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 55 18 114 41 55 18 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 66 69 57 25 294 77 66 69 57 25 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 163 136 79 52 37 467 163 136 79 52 37 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 30 1 72 41 30 1 72
ปวส.ช่างโลหะ 37 27 12 76 37 27 12 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 72 70 52 24 288 70 72 70 52 24 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 7 9 31 15 7 9 31
รวมทั้งหมด 801 655 387 296 118 2,257 801 655 387 296 118 2,257