ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 181 153 84 68 59 545 181 153 84 68 59 545
พืชศาสตร์ 3 67 22 20 13 125 3 67 22 20 13 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 6 3 3 6
ปวส.พืชศาสตร์ 3 5 8 3 5 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 22 20 8 111 61 22 20 8 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 139 139 139 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 121 121 121 121
วิทยาศาสตร์ 25 32 20 13 42 132 25 32 20 13 42 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 42 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 17 3 21 1 17 3 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 15 13 13 65 24 15 13 13 65
สัตวศาสตร์และประมง 44 34 27 3 108 44 34 27 3 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 22 23 2 76 29 22 23 2 76
วท.บ.ประมง 8 12 4 24 8 12 4 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 1 5 4 1 5
อุตสาหกรรมเกษตร 14 10 8 8 1 41 14 10 8 8 1 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 8 8 8 37 13 8 8 8 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 1 4 1 2 1 4
รวมทั้งหมด 181 153 84 68 59 545 181 153 84 68 59 545