ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 302 169 147 91 959 250 302 169 147 91 959
พืชศาสตร์ 58 73 50 32 22 235 58 73 50 32 22 235
ปวส.พืชศาสตร์ 9 23 32 9 23 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 49 50 50 32 22 203 49 50 50 32 22 203
วิทยาศาสตร์ 15 18 18 34 85 15 18 18 34 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 18 18 34 85 15 18 18 34 85
สัตวศาสตร์และประมง 108 124 54 62 22 370 108 124 54 62 22 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 17 1 33 15 17 1 33
ปวส.ประมง 10 11 2 23 10 11 2 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 69 62 31 52 13 227 69 62 31 52 13 227
วท.บ.ประมง 14 34 23 10 6 87 14 34 23 10 6 87
อุตสาหกรรมเกษตร 69 87 47 19 47 269 69 87 47 19 47 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 26 31 20 77 26 31 20 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 6 8 2 6 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 20 31 15 1 84 17 20 31 15 1 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 30 16 4 12 85 23 30 16 4 12 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 14 15 1 14 15
รวมทั้งหมด 250 302 169 147 91 959 250 302 169 147 91 959