ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,399 1,636 1,287 846 103 5,271 1,399 1,636 1,287 846 103 5,271
บริหารธุรกิจ 907 1,065 774 598 58 3,402 907 1,065 774 598 58 3,402
ปวส.การจัดการ 33 1 34 33 1 34
ปวส.การตลาด 32 34 7 73 32 34 7 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 53 84 51 62 3 253 53 84 51 62 3 253
บธ.บ.การจัดการ 203 318 216 147 15 899 203 318 216 147 15 899
บธ.บ.การตลาด 288 246 160 136 14 844 288 246 160 136 14 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 103 177 177 130 587 103 177 177 130 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 228 173 170 123 18 712 228 173 170 123 18 712
บัญชี 310 388 348 172 41 1,259 310 388 348 172 41 1,259
ปวส.การบัญชี 36 75 6 117 36 75 6 117
บช.บ.การบัญชี 274 313 348 172 35 1,142 274 313 348 172 35 1,142
ศิลปศาสตร์ 182 183 165 76 4 610 182 183 165 76 4 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 125 120 122 76 4 447 125 120 122 76 4 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 63 43 163 57 63 43 163
รวมทั้งหมด 1,399 1,636 1,287 846 103 5,271 1,399 1,636 1,287 846 103 5,271