ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 251 285 161 153 191 1,041 251 285 161 153 191 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 34 3 70 33 34 3 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 33 31 18 37 142 23 33 31 18 37 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 30 17 19 95 29 30 17 19 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 123 113 116 87 533 94 123 113 116 87 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 60 32 156 64 60 32 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 5 5 18 8 5 5 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 433 531 369 272 35 239 1,879 433 531 369 272 35 239 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 35 41 1 77 35 41 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 9 38 29 9 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 55 29 159 75 55 29 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 29 47 106 30 29 47 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 106 78 105 54 440 97 106 78 105 54 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 124 141 90 50 506 101 124 141 90 50 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 98 105 36 311 72 98 105 36 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 41 45 41 35 46 228 20 41 45 41 35 46 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 154 176 156 99 27 96 708 154 176 156 99 27 96 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 35 29 28 27 14 162 29 35 29 28 27 14 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 30 24 27 12 126 33 30 24 27 12 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 111 103 44 70 420 92 111 103 44 70 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 295 312 140 121 5 167 1,040 295 312 140 121 5 167 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 35 3 69 31 35 3 69
ปวส.ช่างโลหะ 20 31 8 59 20 31 8 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 28 1 73 44 28 1 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 53 46 52 33 250 66 53 46 52 33 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 89 57 60 75 350 69 89 57 60 75 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 37 9 5 2 115 31 31 37 9 5 2 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 45 45 124 34 45 45 124
รวมทั้งหมด 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668