ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 153 154 166 19 15 507 153 154 166 19 15 507
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 123 143 147 1 414 123 143 147 1 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 30 31 93 32 30 31 93
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 24 33 86 29 24 33 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 89 83 1 235 62 89 83 1 235
สหวิทยาการ 30 11 19 19 14 93 30 11 19 19 14 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 11 19 19 79 30 11 19 19 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 153 154 166 19 15 507 153 154 166 19 15 507