ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 153 154 166 19 15 507 153 154 166 19 15 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 123 143 147 1 414 123 143 147 1 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 89 83 1 235 62 89 83 1 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 24 33 86 29 24 33 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 30 31 93 32 30 31 93
สหวิทยาการ 30 11 19 19 14 93 30 11 19 19 14 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 11 19 19 79 30 11 19 19 79
รวมทั้งหมด 153 154 166 19 15 507 153 154 166 19 15 507