ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 574 659 168 146 29 1,576 574 659 168 146 29 1,576
บริหารธุรกิจ 340 433 68 80 18 939 340 433 68 80 18 939
ปวส.การจัดการ 48 64 5 117 48 64 5 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 36 63 27 36 63
ปวส.การตลาด 15 27 2 44 15 27 2 44
บธ.บ.การจัดการ 131 130 27 45 3 336 131 130 27 45 3 336
บธ.บ.การตลาด 49 82 17 6 154 49 82 17 6 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 94 24 29 8 225 70 94 24 29 8 225
บัญชี 182 173 51 40 5 451 182 173 51 40 5 451
ปวส.การบัญชี 29 33 1 63 29 33 1 63
บช.บ.การบัญชี 153 140 51 40 4 388 153 140 51 40 4 388
ศิลปศาสตร์ 52 53 49 26 6 186 52 53 49 26 6 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 34 30 19 4 123 36 34 30 19 4 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 19 19 7 2 63 16 19 19 7 2 63
รวมทั้งหมด 574 659 168 146 29 1,576 574 659 168 146 29 1,576