ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 502 530 200 178 9 1,419 502 530 200 178 9 1,419
บริหารธุรกิจ 294 317 86 82 6 785 294 317 86 82 6 785
ปวส.การจัดการ 33 58 91 33 58 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 62 108 46 62 108
บธ.บ.การจัดการ 95 60 30 30 1 216 95 60 30 30 1 216
บธ.บ.การตลาด 31 37 25 30 123 31 37 25 30 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 100 31 22 5 247 89 100 31 22 5 247
บัญชี 148 153 67 62 3 433 148 153 67 62 3 433
ปวส.การบัญชี 33 23 2 58 33 23 2 58
บช.บ.การบัญชี 115 130 67 62 1 375 115 130 67 62 1 375
ศิลปศาสตร์ 60 60 47 34 201 60 60 47 34 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 28 15 6 75 26 28 15 6 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 32 32 28 126 34 32 32 28 126
รวมทั้งหมด 502 530 200 178 9 1,419 502 530 200 178 9 1,419